ĐẠO KINH DOANH – NGUYỄN ANH DŨNG

150.000

Có một thực tế là doanh nghiệp từ trước đến nay vẫn luôn được xem là “cỗ máy sản xuất sản phẩm”, và mặc định rằng sản phẩm thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Đây là khía cạnh không có gì bàn cãi, nhưng nếu cho rằng “doanh nghiệp quyết định tạo ra sản phẩm như thế nào?” thì đó là một nhận định sai lầm. Bởi vì dù được sản xuất như thế nào, sản phẩm luôn được tạo ra là vì khách hàng và luôn là vì khách hàng. Khách hàng là lý do sản phẩm được tạo ra, và là chủ thể cuối cùng sở hữu sản phẩm, trực tiếp sử dụng và đánh giá chất lượng sản phẩm. Nếu doanh nghiệp “tùy thích” mà tạo ra sản phẩm, thì khách hàng của doanh nghiệp đó cũng “tùy thích” đi hay ở lại. Như vậy, làm sao doanh nghiệp có được khách hàng trung thành?